Je vindt het hier en je vindt het daar, binnenkort hier alles bij elkaar. Ter ondersteuning van de Belgische handelaar.

Privacy Policy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens

De verkoper verzamelt de persoonsgegevens aangaande de gebruikers, die zij hem op de website hebben meegedeeld. Hij verbindt er zich toe deze gegevens niet te verspreiden aan derden. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door zijn interne diensten worden gebruikt voor de verwerking van bestellingen of met het oog op het versterken en verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven/informatie e-mails, zowel als in het kader van de verpersoonlijking van de website in functie van de vastgestelde voorkeuren van de gebruikers.

De verkoper verkoopt aldus niet, commercialiseert niet, en verhuurt de inlichtingen aangaande zijn gebruikers niet aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens, verbindt de verkoper zich ertoe vooraf de gebruiker in te lichten ten einde hem toe te laten zijn recht op verzet uit te oefenen. De verkoper kan tevens geconsolideerde statistieken leveren aan vertrouwen derden, met betrekking tot zijn gebruikers, zijn verkopen, zijn uitwisselingsstructuren en zijn informatie op de website, maar deze statistieken zullen geen enkele persoonsgegeven bevatten. Huidig artikel kan echter niet de overgang of de overdracht van activiteiten aan een derde beletten.

Overeenkomstig de toepasselijke Europese en nationale wetgeving, kan de gebruiker zijn toegangsrecht tot het gegevensbestand en zijn verbeteringsrecht van de hem aangaande inlichtingen uitoefenen via de sectie "Persoonlijke gegevens" van de rubriek "Mijn account". Hij kan zijn recht van verwijdering uitoefenen voor de hem betreffende inlichtingen door op de website onder de rubriek ”Contact”, "Ik wens mijn account op te zeggen" te selecteren (door e-mail, naam, voornaam en postadres aan te geven), of per schrijven.

Overeenkomstig dezelfde wetgeving, heeft de verwerking van nominatieve informatie zoals verzameld op de website, het voorwerp uitgemaakt van een verklaring bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De verkoper werd geregistreerd als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informatica bestand, opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker. De cookie heeft tot doel een vorig bezoek van de gebruiker of van elke andere bezoeker aan de website te melden. Cookies worden onder meer door de verkoper gebruikt om de dienst aangeboden aan de gebruiker te verpersoonlijken. De gebruiker behoudt de mogelijkheid om cookies te weigeren door zijn internet browser zo in te stellen. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst die hem wordt aangeboden door de verkoper te verpersoonlijken. Sommige webpagina’s van de website kunnen soms elektronische afbeeldingen bevatten of “Sjablonen” bevatten, die toelaten om het aantal bezoekers van de webpagina te tellen. Deze sjablonen kunnen worden gebruikt met zekere partners van de verkoper, met name om de efficiëntie van een aantal handelingen te meten en te verbeteren. De verkregen inlichtingen via de sjablonen laten eenvoudigweg toe statistieken te verzamelen over de regelmatigheid van bezoeken van sommige pagina’s van de website en dit ten einde de gebruikers beter te dienen.